Textpassagen
Textpassagë
Textpassage
passage de texte extrait de texte
passage extract of a text
passagem (de texto) trecho (de texto)
am Artikel stinn e puer Textpassagen , 1 déi politesch net korrekt sinn
fir d' Schrëft 1 vun engem Textpassage ze änneren, muss een e fir d' éischt 1 selektionéieren