Theaterstécker
Theaterstück
pièce de théâtre
play theatre
peça de teatro
dat neit Theaterstéck ass beim Publikum gutt ukomm