Théiken
Théike
Theke Ladentisch
comptoir de magasin
counter in a shop
balcão de loja
d' Vendeuse 1 huet mer allméiglech Stëfter op der Théik ausgebreet
bei eisem Bäcker sti schonn am Oktober Kleesercher op der Théik