therapeutisch
thérapeutique d'un point de vue thérapeutique
therapeutical therapeutically
terapêutico terapeuticamente
et ass net bewisen, datt dëst Medikament eng therapeutesch Wierkung huet
therapeutesch ass an deem Fall net méi vill ze maachen