Thermosfläschen
Thermosfläsche
Thermosflasche
(bouteille) thermos
thermos (flask) vacuum flask
termo(s) garrafa térmica
beim Picknick hu mir eis Kaffi aus enger Thermosfläsch erausgeschott