Thermostaten
Thermostate
Thermostater
Thermostat
thermostat
thermostat
termóstato
den Thermostat vun eiser Heizung muss virum Wanter ersat ginn