1
kee Pluriel
Thora mosaisches Gesetz
Torah loi de Moïse
Torah Mosaic law
Torá lei de Moisés
eise Bouf huet haut an der Synagog aus der Thora virgelies
2
Thoraen
Thorae
Thora Exemplar
torah exemplaire
Torah copy, scroll
Torá exemplar
ech hu mer an der Librairie eng Thora op Franséisch bestallt