1
na so was ach sieh mal (einer) an
tiens eh ben
tiens , 1 elo reent et
tiens , 1 wien hätt geduecht, datt mir eis hei géife begéinen!
tiens , 1 dat doten ass mer jo emol eng pikant Geschicht!
a (bon)
abee jo
kuck do
2
tiens, tiens
wie denn
tiens, tiens comment ça
tiens , 1 tiens , 1 ech hat gemengt, du wäers am Krankeschäin!
nu kuck emol do
wéi dann
1
tiens
a (bon)
kuck do
abee jo
2
tiens, tiens
nu kuck emol do
wéi dann