kee Pluriel
Timing zeitliche Abstimmung
timing
timing
timing
et huet alles wonnerbar geklappt, well mir e gudden Timing haten