Tippen
Tippe
Tipper
1
Müllhalde
décharge (publique)
(rubbish) tip rubbish dump
lixeira (pública)
fréier hat all Duerf säin eegenen Tipp
deen ale Canapé ass just nach gutt fir op den Tipp deen ale Canapé ass net méi ze gebrauchen
2
EGS
Mülldeponie Recyclinganlage
centre de recyclage déchetterie
(rubbish) tip recycling centre
ecocentro estação de tratamento de lixo
sënner däin Dreck, éier s de en op den Tipp féiers!
Recyclingszenter
2
EGS
Tipp
Recyclingszenter
Tuyau