Tippen
Tippe
Tipps
Tipp Hinweis, Rat
tuyau renseignement, conseil
tip hint
dica
Merci fir dee gudden Tipp ! 1
de Banquier huet sengem Client en excellenten Tipp ginn
Tuyau
Tipp
Tuyau