Toasteren
Toastere
Toaster
grille-pain toasteur
toaster
torradeira
et richt no verbrannt, hues de éieren e Stéck Brout am Toaster vergiess?