1
Toiletten
Toilettë
Toilette Raum, Kabine
toilettes cabinets
toilet room
casa de banho lavabo
an der Toilette um éischte Stack muss d' Chasse 1 gefléckt ginn
éier mer fueren, muss ech nach séier op d' Toilette 1
Cabinet
2
Toiletten
Toilettë
Toilette Kloschüssel
cuvette (des W.-C.)
toilet bowl
sanita
de Brëll vun der Toilette ass lass
Cabinet
3
Toiletten
Toilettë
Toilette Damenkleid
toilette robe
dress gown
toilette vestido
op der Hochzäit haten d' Dammen 1 all eng laang Toilette un
4
kee Pluriel
Toilette das Sichzurechtmachen
toilette action de se préparer
washing and dressing toilet
toilette ação de se preparar
mäi Brudder brauch mueres eng Éiwegkeet, fir seng Toilette ze maachen
1
Toilette
Cabinet
2
Toilette
Cabinet
Haischen
EGS