Tëmp
Schläfchen Nickerchen
(petit) somme roupillon
nap short sleep
soneca
nom Mëttegiessen hu mer e gudden Tomp gehalen