hunn
getompt
intransitiv
schlummern dösen
somnoler sommeiller
to nap
dormitar
de Pätter sëtzt an senger Fotell ze tompen
näipen
tompen
näipen