Toperten
Toperte
EGS
PEJ
Trottel
nigaud sot bêta
fool blockhead
parvo idiota pateta
elo hunn ech Topert alt erëm d' Dier 1 zougezunn an de Schlëssel bannena leie gelooss!
mat deem Topert kann ee kee verstännegt Wuert schwätzen
Bauz
Blani
Blödian
Dabo
Dëlpes
Dräibiz
Eefalt
Hännes
Klautjen
EGS
PEJ
Topert
Bauz
Blani
Blödian
Dabo
Dëlpes
Dräibiz
Eefalt
Hännes
Klautjen