Torschongen
Torschonge
Bodentuch Bodenwischtuch
serpillière
floorcloth
pano do chão
fuer nach eng Kéier mam Torschong no, de Buedem ass nach naass!
hues de der d' Schong 1 gutt um Torschong ofgebotzt, éier s de erakoums?