Totaler
Summe Gesamtzahl
total montant, nombre
total sum, number
total montante, número
den Total chiffréiert sech op 500 Milliounen Euro
de Comptabel rechent den Total vun de Recetten aus
ech muss mech verrechent hunn, ech kommen op zwee verschidden Totaler
wa mer d' Kanner 1 matrechnen, mécht dat fir d' Fest 1 en Total vun 80 Invitéen