kee Pluriel
Totalschaden
sinistre (total) dégâts irréparables d'un objet assuré
write-off irreparably damaged object
perda total de um objeto segurado
beim Accident ass kengem eppes geschitt, mee den Auto hat en Totalschued