Touchen
Touchë
1
Tupfen Hauch Farbe
touche de couleur
touch small amount
toque pincelada de cor
dësem kalen Interieur feelt eng Touche Faarf
2
Treffer beim Fechtsport
touche à l'escrime
touche hit fencing
toque em esgrima
beim Fechte ginn d' Touchen 1 elektresch registréiert
EGS du hues an der Disko eng Touche gemaach du has an der Disko Succès bei enger anerer Persoun
3
Anbiss beim Angeln
touche par un poisson
bite fishing
puxão mordida no anzol
de Fëscher hat de ganzen Dag keng Touche