Tournuren
Tournurë
1
Wendung Redewendung
tournure expression
turn of phrase expression
expressão (idiomática)
deen Auteur huet eng Virléift fir vereelzt Tournuren
2
Wendung Verlauf
tournure évolution
turn development
curso rumo evolução
d' Affär 1 krut eng onerwaart Tournure , 1 wéi d' Police 1 Droge beim Verdächtege fonnt huet