Traductiounen
Traductioune
1
Übersetzung das Übersetzen
traduction action de traduire
translation translating
tradução ato de traduzir
fir d' Traductioun 1 vun deem Text geet eng Stonn net duer
Iwwersetzung
2
Übersetzung übersetzter Text
traduction texte traduit
translation translated text
tradução texto traduzido
wéi vill Traductioune vun der Bibel gëtt et eigentlech?
Iwwersetzung
1
Traductioun
Iwwersetzung
2
Traductioun
Iwwersetzung