Trait-d'unionen
Bindestrich
trait d'union
hyphen
hífen
tëschent déi zwee Wierder gëtt keen Trait d'union gesat
Bindestréch
Trait d'union
Bindestréch