Traitéen
Traitéë
1
Vertrag internationales Abkommen
traité accord international
treaty agreement
tratado acordo internacional
eis Partei huet sech fir d' Ratifikatioun 1 vum Traité ausgeschwat
Vertrag
2
Vertrag Schriftstück
traité document
treaty document
tratado documento
am Musée ass d' Original 1 vun deem wichtegen Traité ausgestallt
Vertrag
3
Abhandlung Traktat
traité ouvrage
treatise article scientific paper
tratado obra
hien huet a senger Bibliothéik déck Traitéen iwwer Physik stoen
1
Traité
Vertrag
2
Traité
Vertrag
Ofkommes