Transkriptiounen
Transkriptioune
1
Transkription in eine (andere) Schrift
transcription translittération
transliteration
transcrição transliteração
déi phoneetesch Transkriptioun vun de Wierder steet tëschent eckege Klameren
2
Transkription eines Tonstücks
transcription d'une œuvre musicale
transcription of a piece of music
transcrição de uma peça musical
dee Komponist ass bekannt fir seng Transkriptioune vun Orchesterstécker fir de Piano