kee Pluriel
Transparenz Nachvollziehbarkeit, Durchschaubarkeit
transparence politique, commerciale, fiscale
transparency openness
transparência política, comercial, fiscal
d' Konsumente 1 fuerdere méi Transparenz bei de Präisser