Tränteleschen
Träntelesche
EGS
Trödlerin Trantüte
traînarde lambine
molengona lesma
elo kënnt déi Träntelesch erëm net erbäi!
Herrgottsträntelesch
Träntelkätti