Traufelen
Traufele
Maurerkelle
truelle de maçon
colher de pedreiro
de Steemetzer huet d' Mauer 1 mat der Traufel beworf