Treffen
Treffe
Treffen Zusammenkunft
rencontre entrevue
meeting
encontro entrevista
um Treffe vun de Finanzministere goufe wichteg Decisioune geholl