trennbar Verb
à particule séparable verbe
de partícula separável verbo
d' Joffer 1 huet de Kanner erkläert, wat en trennbaart Verb ass