hunn
getripst
transitiv
zerdrücken zermanschen Nahrungsmittel
écraser réduire en purée des aliments
to mash food
fazer em puré esmagar alimentos
mir tripsen eisem Puppelchen all Mëtteg e Stéck Banann
trätschen
tripsen
trätschen