hunn
triumphéiert
intransitiv
triumphieren jubeln
triompher jubiler
to triumph to rejoice
triunfar exultar
triumphéier net ze fréi, du hues d' Resultat 1 vun dengem Exame jo nach net!