1
kee Pluriel
Trivialität triviale Beschaffenheit
trivialité médiocrité
triviality lack of seriousness
trivialidade mediocridade
dee Film ass vun enger Trivialitéit sonnergläichen!
2
Trivialitéiten
Trivialitéite
Trivialität triviale Äußerung
trivialité platitude banalité propos
platitude
trivialidade banalidade dito
an senger Ried huet de Buergermeeschter just Trivialitéite vun sech ginn