Trommelfeller
Trommelfell im Ohr
tympan de l'oreille
eardrum
tímpano do ouvido
bei esou engem Knuppert kéint engem d' Trommelfell 1 platzen
mäin Hals-Nuesen-Ouerendokter huet festgestallt, datt ech e Lach am Trommelfell hunn