Trompettisten
Trompettiste
Trompeter
trompettiste
trumpeter
trompetista
ee vun den Trompettisten huet all déi aner Instrumenter iwwertéint