Troterbattien
Troterbattie
EGS
Schwätzer Angeber
bavard frimeur
windbag boaster
fala-barato gabarola
wann een deem Troterbatti nolauschtert, mengt een, e wier schonn iwwerall op der Welt gewiescht
Braddeler
Schnëssert
Téinert
Tutebatti
EGS
Troterbatti
Braddeler
Schnëssert
Téinert
Tutebatti
Bretzaasch
FAM