Trouschtpräisser
Trostpreis
prix de consolation
consolation prize
prémio de consolação
jiddereen, dee beim Concours matmécht, kritt op d' mannst 1 e klengen Trouschtpräis