Truechten
Truechte
Tracht Kleidung
costume traditionnel costume folklorique
traditional costume
traje tradicional traje folclórico
am Cortège si Gruppen a faarwegen Truechte matgaangen