Tuermfalleken
Tuermfalleke
Falco tinnunculus
Turmfalke
faucon crécerelle
common kestrel
peneireiro-vulgar
wéi laang bréien d' Tuermfalleken 1 ? 1
Kréchel
Tuermfallek
Kréchel