Tumeuren
Tumeure
Tumor
tumeur
tumour
tumor
den Dokter huet him déi guttaarteg Tumeur operéiert
deen Tumeur muss bestraalt ginn
Geschwulst
Gewächs
Tumor
Tumeur
Tumor
Geschwulst
Gewächs