Tuschen
Tusche
Tusch
fanfare air accompagnant un vivat
flourish fanfare
fanfarra que é tocada para dar um viva
den Éieregaascht krut en Tusch geblosen