Tuschfaarwen
Tuschfaarwe
Filzstift
(crayon) feutre stylo-feutre
felt-tip pen
caneta de feltro
am Gank hänke Biller, déi d' Kanner 1 mat Tuschfaarwe gemoolt hunn
Feuter
Filzstëft
Stëft
Tuschbic
Tuschstëft
Tuschfaarf
Feuter
Filzstëft
Stëft
Tuschbic
Tuschstëft