Tutebattien
Tutebattie
EGS
Schwätzer Angeber
bavard frimeur
windbag boaster
fala-barato gabarola
wann een deem Tutebatti nolauschtert, mengt een, e wier schonn iwwerall op der Welt gewiescht
Braddeler
Schnëssert
Téinert
Troterbatti
EGS
Tutebatti
Braddeler
Schnëssert
Téinert
Troterbatti
Bretzaasch
FAM