typesch (fir)
typisch (für)
typique (de) caractéristique
typical (of)
típico (de) característico tipicamente
den „ë“ ass typesch fir d' Lëtzebuerger 1 Sprooch
maach der näischt draus, déi Reaktioun ass typesch fir hien!
(dat do ass alt erëm) typesch ! 1
charakteristesch