kee Pluriel
Tyrannei
tyrannie
tyranny
tirania
dat Vollek huet laang ënner der Tyrannei vun enger Militärdiktatur gelidden