üblich
d'usage de coutume
customary usual customarily, usually
usual habitual do costume de costume
no den übleche Riede gouf en Éierewäin zerwéiert
dee graffen Toun ass bei eis doheem net üblech
wéi üblech koum de Monni erëm ze spéit!