Uebstzorten
Uebstzorte
Obstsorte
variété de fruit
variedade de fruta
et ass wichteg, déi al Uebstzorten aus eise Bongerten ze erhalen