achtzehnhundert tausendachthundert
dix-huit cents mille huit cents
eighteen hundred one thousand eight hundred
mil e oitocentos
eisen neien Dësch huet uechtzénghonnert Euro kascht
1800
number
uechtzénghonnert
1800