Uertschaften
Uertschafte
Ortschaft
localité
locality
localidade
de Chauffer krut e Protokoll, well en ze séier duerch d' Uertschaft 1 gefuer war
d' Joffer 1 huet en Artikel iwwer d' Flouernimm 1 vun der Uertschaft geschriwwen
Lokalitéit
Uert
Uertschaft
Lokalitéit
Uert