anfangs
au début
at the beginning
no início ao princípio no começo
ufangs hat hien et schwéier, fir sech anzeliewen
am Endeffekt ass alles net esou schlëmm, wéi et ufangs ausgesäit